meno

heslo


ZO ŽIVOTA SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

 


Organizačné formy dňa v materskej škole sú: 

 • Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Zdravotné cvičenie
 • Vzdelávacia aktivita
 • Pobyt vonku
 • Odpočinok
 • Hry a činnosti podľa výberu detí, krúžky

Dbáme na striedanie jednotlivých činností, zabezpečujeme dostatočný priestor na hru a učenie sa dieťaťa s prihliadaním na zabezpečovanie zdravej životosprávy.

 


V týchto činnostiach sa počas celého dňa rozvíjajú nasledovné kompetencie:

 1. Psychomotorické kompetencie – súvisia s rozvojom hrubej a jemnej motoriky, grafomotorickej gramotnosti, pohybom ako súčasťou zdravého životného štýlu.
 2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie – súvisia so socializáciou dieťaťa do spoločnosti, vzťahom k sebe a k iným.
 3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie – súvisí s empatickým správaním sa k svojmu okoliu, byť si vedomý si svojej hodnoty aj hodnoty iných.
 4. Komunikatívne kompetencie – súvisí s rečovým prejavom, počúvaním s porozumením, s predčitateľskou gramotnosťou.
 5. Kognitívne kompetencie – súvisia s rozvíjaním myšlienkových operácií.
 6. Učebné kompetencie – súvisia s vnútornou motiváciou dieťaťa spoznávať nové veci, zaujímať sa aktívne o okolitý svet.
 7. Informačné kompetencie – súvisia s prácou s informáciami, digitálnymi technológiami.

Všetky aktivity, ktoré organizujeme, sú pre tie deti, ktoré majú o ne záujem.


 • naši malí klienti navštevujú soľnú jaskyňu Amasol;
 • od marca do júna absolvujú 2 predplaplavecké kurzy,
 • Plavecká akadémia v DNV alebo FTVS Bratislava, fakultná plaváreň;
 • uskutočňujeme kurz korčuľovania;
 • ponúkame kurz tenisu;
 • nové deti so súhlasom rodiča absolvujú logopedický screening; ak treba, 1x v týždni pracuje s nimi logopéd;
 • 1x v mesiaci v spolupráci s firmou Envirosvet sa deti prostredníctvom zážitkového učenia oboznamujú s prírodou
 •  4x v roku nás navštívia živé zvieratká – zajace, škrečky, myši, potkan, morča, ježko, žabky, jašteričky, hady, raky, modlivka, listovka, pavúky;
 • 1x v roku 2 týždne pozorujeme, ako sa z húsenice vyliahne motýľ;
 • navštevujeme ZOO, botanickú záhradu;
 • 1x v týždni deti získavajú základy pohybového a umeleckého prejavu v tanečnom krúžku, ktorý zabezpečujeme v spolupráci s Dis. art. Luciou Kovárovou;
 • v zriadenom digitálnom kútiku umožňujeme manipulovať, ovládať a využívať digitálne učebné pomôcky – PC, fotoaparát, Bee bot, rôzne edukačné softvérové hry napr. Cirkus šaša Tomáša;
 • výtvarná a hudobná výchova;
  (navštevovanie výtvarného a hudobného krúžku - klavír, spev (zvlášť spoplatnené) ponúkame priamo v materskej škole v rámci spolupráce so Súkromnou umeleckou školou Ružová dolina 29 v Bratislave. Viac informácií na www.suzus.sk;
 • celoročne 1x v mesiaci jazdíme na poníkoch Pueris (animoterapia);
 • 4x v týždni prebieha zábavnou formou výučba anglického jazyka Speak And Learn. Pre deti, ktoré navštevujú kurz, je sprístupnená stránka so znením piesní, výstupmi z hodiny a hrami, ktoré slúžia na upevnenie učiva. http://www.speakandlearn.sk/ms2013.html
 • (podľa záujmu aj nemeckého jazyka);
 • pravidelne uskutočňujeme interaktívne divadelné predstavenia 1 x mesačne, narodeninové oslavy detí, karneval;
 • navštevujú nás mladí medici, aby sme sa nebáli bieleho plášťa;
 • spoznávame staré ľudové nástroje a piesne starých rodičov;
 • 2 – 3 x v roku vystupujeme v Domove dôchodcov a potešíme starkých, ktorí v ňom žijú;
 •  každý rok nás navštívi Mikuláš, na Vianoce zdobíme medovníky a posedíme si pod stromčekom;
 • na školskom dvore je dostatočný priestor na hry v pieskovisku, tréning na preliezke, kreslenie kriedami na asfalt, jazdu na odrážadlách, trojkolkách, bicykloch, kolobežkách, a iné;
 • deťom rodičov, ktorí prejavia záujem, venujeme kresťanské chvíľky 1 x týždenne. 

fotogaléria
Váš názor...