meno

heslo


O NÁS

 


Súkromná materská škola, Bilíkova 34, v Bratislave,

 

je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od roku 2006 pre deti od 3 do 6 rokov

(aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, či čiastočne pohybovo znevýhodnené.


 • deti prijímame počas celého školského roka; vítané sú deti matiek na MD;
 • deti od 3 - 6 rokov sú združené v jednej heterogénnej triede, s maximálnym počtom 15 detí, čo prináša značné výhody:
  - nové deti sa veľmi rýchlo aklimatizujú;
  - osvojujú si zabehnuté pravidlá;
  - zdokonaľujú sa rýchlejšie v sebaobsluhe;
  - v rodinnej atmosfére sa citlivejšie eliminujú rôzne zlozvyky detí ako agresivita, egocentrizmus;
  - staršie deti získavajú pocit zodpovednosti pri kooperácii s mladšími, mladšie deti sa snažia napodobňovať starších, čím sa zvyšuje ich sebavedomie;
 • učiteľky majú denne dostatočný priestor individuálne sa deťom venovať a každý deň sa s Vami porozprávať o prežitom dni Vášho dieťaťa;
 • celý edukačný proces prebieha s využívaním rozmanitých pomôcok. 


CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

 


Naše pani učiteľky pracujú podľa Štátneho vzdelávacieho programu

 pre predprimárne  vzdelávanie v materských školách. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
 • vzdelávacie oblasti sú koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci predškolského veku, aby získalo predprimárne vzdelanie;
 • absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na primárne vzdelávanie v základnej škole;
 • doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelania získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole (t.j. navštevovaním materskej školy od 5. roku života);
 • OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA môžu vydávať len materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva (vyhláška MŠ č. 326/2008 Z.z.).


Školský vzdelávací program - Sme radi na svete

 • sme členmi Spoločnosti pre predškolskú výchovu OMEP-u


ADAPTAČNÝ PROCES


 • uskutočňujeme citlivý individuálny adaptačný proces zameraný na osobitosti dieťaťa v spolupráci s rodičom;
 • s ohľadom na podmienky v rodine tak, aby socializácia dieťaťa prebehla čo najcitlivejšie;
 • každému dieťaťu vypracujeme individuálny program;
 • jednotlivé etapy konzultujeme a tvoríme v spolupráci s rodičom.


Adaptačný proces

fotogaléria
Váš názor...