ČO PONÚKAME

U DETÍ ROZVÍJAME TIETO KOMPETENCIE

 • PSYCHOMOTORICKÉ – rozvoj hrubej a jemnej motoriky, grafomotorická gramotnosť, pohyb ako súčasťou zdravého životného štýlu

 • OSOBNOSTNÉ – socializácia, vzťah k sebe a k iným

 • SOCIÁLNE – empatické správanie sa, vedomie vlastnej hodnoty a hodnoty iných

 • KOMUNIKATÍVNE – rečový prejav, počúvanie s porozumením, predčitateľská gramotnosť

 • KOGNITÍVNE – rozvoj myslenia a správneho usudzovania

 • UČEBNÉ – vnútorná motivácia poznávať a zaujímať sa o okolitý svet

 • INFORMAČNÉ – práca s informáciami a digitálnymi technológiami

 • UMELECKÉ – estetická vnímavosť a umelecký prejav

NAŠE AKTIVITY

 • každodenný pobyt na čerstvom vzduchu

 • podnetné voľnočasové aktivity

 • výučba anglického jazyka

 • výučba nemeckého jazyka (podľa záujmu)

 • logopedický screening

 • príležitostná návšteva lekárov – špecialistov

 • zimný a letný predplavecký kurz

 • kurz korčuľovania

 • motýlia farma
 • návštevy soľnej jaskyne Amasol

 • ekovýchova

 • pobyt v našom ihrisku z prútia

 • návštevy zvieratiek priamo v škôlke

 • jazdenie na poníkoch

 • v zime šmýkanie sa na škôlkárskom kopci

 • pohybové aktivity na trampolíne

 • rôzne výlety v rámci Bratislavy a okolia

 • príležitostné vystúpenia v Domove dôchodcov

 • interaktívne divadelné predstavenia priamo v škôlke

 • hra na hudobné nástroje

 • narodeninové a iné oslavy

 • keramické dielne

 • návšteva Mikuláša

 • vianočné dielničky a posedenie s rodičmi

 • kresťanské chvíľky (v prípade záujmu rodičov)

 • ZA DOPLATOK
  práca s logopédom 1x do týždňa,
  kurz gymnastiky, kurz tenisu, tanečný krúžok

NAŠA NÁPLŇ DŇA

 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • zdravotné cvičenie
 • vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku

 • strava
 • odpočinok
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • krúžková činnosť